Kadoffelferie

Kadoffelferie

Kadoffelferie

von Anita Trostel

 

Mäin Gruußällere hann bäim Bauer Hess en de Schullschdroaß ze Miet iwohnt. Dumoals woor ed su usus, dat doamed och gleischzeidisch Medawäid om Feld vabonne woor. Dat hieß alsu och, Kadoffele ausmache.

 

Mir Kenner hann em Herbst emmer Kadoffelferie ikreschd. Wie de Name schonn sähd, sein mir dumoals ned em Zwedd- odder Dreddurlaub en de Süde iflooche, nä mir sein med off ed Feld Kadoffele raffe. Die Säiskadoffele wooren wat fier oas Kenner, dat häßt, die Erwachsene hann die gruuße Kadoffele irafft un mir sein hennedrenn irutscht un hann die Säiskadoffele en de Mahn idoahn.

Dat woor en hadde Awäid, bes dat mir oas gruuße Mahn med denne klääne Kadoffele voll hadden. Zweschedoarsch hann ma och schonn moa Quatsch imachd un oas emmischmesse,  bes dat ed em Hesseohm ze vill woor un e med oas ischannt häd. Dann goaf ed Roh un ed  ging wäider.

 

Schien woor ed, wann dann de Hessedande med zwei gruuße Kärf off ed Feld koam, dann goaf ed nämlisch Nummendaachskaffi. Mir hann oas dann off die volle Sägg odder off remmidrähde Mahne isädzd un die Erwachsene kroochen Mellischkaffi un Schdegger med Woaschd. Mir Kenner kroochen Mellisch un Schdegger med Mamelad. Dat häd ischmäggt, kann isch eisch soahn, doa konnd kähn Koochestegg dranntibbe. Un mir hann alles med de dräggije Feldfingere anipackt un ed es oas alles good bekomme.

 

Noa na goode Värdelschdonn es ed wäiderigange. Gän Oamend häd dann ähner vonn denne Männer ed Kadoffelsschdrieh zesammeiräscheld un anischdoche. Mir Kenner hann Kadoffele en die Glut iwoarfe un wann se gar wooren, hann ma se erschd moa zem aafkehle  en de Hänn hin un her ischmesse, dann die schwarze Schaal bissje aafizooche un igesse.

 

En de Zweschezeit woor dat Fuhrwerk schonn med de Kadoffelssägg belade. Mir sein dann all off die Sägg ikläddert un dann ging ed heim. Iwwer em Dorf es de Iruch vomm vabrannde  Kadoffelsschdrieh ihange un de Oamendsglogg häd iläid un dat woor einfach schien.

 

Dehäm häd oas de Hessedande fuffzisch Fännisch fier de Nummendaach igeewe un mir wooren glegglisch iwwer oase Reischtum. Wann am nächsde Daach ed Wedder good woor, sein ma widder med raus auf ed Feld, bäi schleschdem Wedder brauchden mir Kenner  ned med. Dat woor oas gar ned reeschd, weil ma doa dann nix vadient hann un Mameladeschdegger un schwaze Kadoffele goaf ed och ned.

Kommentare sind geschlossen.
nach oben