Knäbb off de Ooche

Knäbb off de Ooche

Knäbb off de Ooche

Von Anita Trostel

 

„Nä, nä, mir gähd ed häid ganed good“, joamad de Kaal-Willi. „Isch siehn alles e bissje vaschwomme un schäbb.“ „Dat läid beschdemmd nur am Wedder, ed es joa Nowämba, bäi mir es ed och äbbes newelisch“, sähd ed Ännsche, säi Frau. „Wäsde wat, mir sädzen oas jedz en de Zuch und fahren noa Kaulenz un machen oas en schiene Daach. Dann kimms de off annere Idan’ge. „Wann de wells, dann fahre ma ewe“, schdöhnd de Kaal-Willi.

En Kaulenz schdäijen se en Schdadtmedde aus un giehn Rischdung Löhrschdroaß. „Nä, dat machen isch ned med, dat häls de joa ned aus“, knaaschd de Kaal-Willi. „Isch kommen ma vier, wie besoffe.“

„Ei komm, dann giehn ma gleich Kaffie drin’ge“, schlähd ed Ännsche vier. Dat machen se dann och. Wie se sisch em Kaffie su gähniwwer sedzen un ed Ännsche sisch säine aame kran’ge Kaal-Willi su beguggt, fängt ed offeimoa an ze lache und kräid sisch bahl nimmi en.

„Kaal-Willi isch wääs wat med dir loass es, waremm de häid ned su good siehn dais un warem ed bäi mir newelisch es, dat läid ned am Nowämba. Mir hann oas Brelle vawegseld, dau häs mäin an un isch däin. Ed häßd joa,  dat ahle Paare sisch emma mieh gleischen, bäi Brelle es dat alsu och su.“

Die Zwei wegselen ihr Brelle un schonn siehd die Wäld ganz annaschda aus. „Gell Kaal-Willi, jedz häsde kään Knäbb mieh off de Ooche“, lachd ed Ännsche emma noch.

Un tatsäschlisch, de Kaal-Willi es wie ausiwegseld, de Kaffie un de Kooche schmäggen vill besser un dat Biersche hennedroff daid rischdisch good. Die Zwei hann noch en schiene Nummendaach en Kaulenz vabraachd un ed sein vier ed Ännsche och noch e paar schiene waame Wenderschoh rausischbrunge.

Kommentare sind geschlossen.
nach oben