Somma

Somma

Somma

(von Anita Trostel)

De Nadur schdiehd nau en voller Pracht,

em Juni die Sonn geer vomm Himmel lacht.

Wohns de off em Land, daisde de Bouere siehn

wie se bes schbät oamends ed Hai en de Schäija dien.

Em Gaade kanns de Erdbeere blegge,

se hann nur en Noadeel, ma muss sisch su begge.

Dun da de Vischelscha frehmoarjens e Schdännsche bringe,

lachd däi Herz unn de Daach dait ilinge.

Schonn es Juli, de Urlaub fängt aan,

ed Radio meld Schdaus off de Audobahn.

Am Daach kimmt ma schonn bäim Nixdoan and schwedse,

doafier kamma Oamends lang drauße sedze.

De Biergeerde sein jedz su rischdisch imüdlisch,

iwwerahl dun die Läid am Schbießbroade sisch güdlisch.

Räänd ed och moa bäi nem oandlije Iwidda,

freut ma sisch drodzdemm iwwer  jede einzelne Lidda.

Nau sain de Wisse imähd, un och de Feller,

offeimoal lääfd de Zeit emmer schneller.

Die schiene Daache muss ma noch nodze,

wie flodd daid ma widder Eisblume bodze.

Em Ennere es da su langsam bewusst,

de Sommer es bahl remm, mir hann ald August.

Noamoa  offitankt weerd  fier de Wenderdaach,

wobei ma an de Käld noch ned dän‘ge maach.

Die Kommentare sind geschlossen.
nach oben