Durchsuchen nach
Autor: Buergerverein

De Maddinszuch

De Maddinszuch

De Maddinszuch Von Anita Trostel   Wann de Herbst doa woor un ed am Oamend schonn freh dun’gel iwoore es, dann koam die Zeit vom Maddinszuch. 1949 es de erschde Maddinszuch doarsch ed Dorf igange. Weil Biewer joa iwwerwiejend evangelisch woor, sein die Dorfsläid erschd moa äbbes vaunsischert iweese, wat die Kadolije dann doa fier en Fackelzuch aafhale doaden. An der Schdäll soahn isch awer schonn moal, dat se sisch schnell drann iwöhnd hadden un dat se häid en schiener…

Weiterlesen Weiterlesen

Oas Vierroadskämmasche

Oas Vierroadskämmasche

Oas Vierroadskämmasche Von Anita Trostel Had ihr och e Vierroadskämmasche? Mir hann zwar keins, awer mäine Mann häd e ganz doll Regal, med Diere devier, unner de Kellerdräbb ibout un dat häßt bäi oas och Vierroadskämmasche.  Doa lacherd alles, wat oase Haushalt su an Vierroad brauch, z.B. H-Mellisch, Nuddele, Reis, Ennimachs, Mamelaad, Weinflasche un Wasserkesde. Emma, wann isch wat aus em Vierroadskämmasche huh en de Kisch hollen, schräiwen isch dat off en Zeddel un füllen dat bäim nägsde Enkoaf widda…

Weiterlesen Weiterlesen

Knäbb off de Ooche

Knäbb off de Ooche

Knäbb off de Ooche Von Anita Trostel   „Nä, nä, mir gähd ed häid ganed good“, joamad de Kaal-Willi. „Isch siehn alles e bissje vaschwomme un schäbb.“ „Dat läid beschdemmd nur am Wedder, ed es joa Nowämba, bäi mir es ed och äbbes newelisch“, sähd ed Ännsche, säi Frau. „Wäsde wat, mir sädzen oas jedz en de Zuch und fahren noa Kaulenz un machen oas en schiene Daach. Dann kimms de off annere Idan’ge. „Wann de wells, dann fahre ma…

Weiterlesen Weiterlesen

Toast Hawaii

Toast Hawaii

Toast Hawaii Von Anita Trostel   Wie dat Wärtschaftswonner su säine erschde zahde Anfang inomme häd, wollden de Läid nau geer och e bissje Luxus hann. Em Fernsiehn goaf ed vonn 1953 bis 1964 schonn en Kochsendung, die mem Clemens Wilmenroth. Der woor zwar käne Koch und konnd och ned su rischdisch koche, awer e konnd dat Ganze siehr good rewwerbränge, weil e en ilierde Schauschbiller iwese es. Die Läid wooren vareggt noa säiner Sendung un wooren begeisdad vonn denne…

Weiterlesen Weiterlesen

Mischd Awäid un schmäggd

Mischd Awäid un schmäggd

Mischd Awäid un schmäggd Von Anita Trostel En Froach: „Mischd Awäid un schmäggd“, wat es dat? Dat es Quiddeschelee!! Die meisde Läid kännen wahscheinlisch Quidde. Fier die, die se ned kännen: Se sein geel, quiddegeel,  hann pelzije Herscha un se gefd ed moa en Abbelform, moa en Biereform. Se sein knochehad un ma kann se ned ruh esse, se machen schlieh Zänn. Mier hann en Quiddeboom em Gaade, der es beschdemmd schonn bahl fuffzisch Johr ald un e drähd Bierequidde….

Weiterlesen Weiterlesen

Markkliesjessobb

Markkliesjessobb

Markkliesjessobb Von Anita Trostel   Wat hann isch geer Markkliesjessobb igesse! Bäi oas goaf ed frejer kän Sonndaachsässe oahne en Markkliesjessobb. Meisdens es aus em Läderschdegg vomm Rend en goode Sobb ikochd woore, ähn wo mieh Ooche raus- wie renniguggt hann. Bäi dat Läderschdegg häd ma noch e paar Markknoche ikoafd, aus denne mooch ma dann die Markkliesja. Ed woor su Usus, datt isch med mäiner Freundinne noa de Kärsch bäi mäi Umma igange sein, doa soaßen ma dann en…

Weiterlesen Weiterlesen

Wie ma frejer enimachd hädd

Wie ma frejer enimachd hädd

Wie ma frejer enimachd hädd von Anita Trostel   Ed fing med de Erdbeere an. Mir hadden en gruuße Gaade med ädlische Räije Erdbeerplanze. Med de Woorde „dau brauchs disch ned su deef ze begge, dau bes noch klään“ hann isch die Offgaaf ikreschd Erdbeere ze blegge. Isch hann ed geer imachd, weil ed hennerher en „Erdbeerkooche“, manschmoa och med Sahne, goaf, odder ed goaf als „Noadesch en Erdbeerbudding“. Die restlische Erdbeere sein ze Mamelad vaarwäid bzw. en Gläser enimachd…

Weiterlesen Weiterlesen

Schoaf zehle

Schoaf zehle

Schoaf zehle Von Anita Trostel   En ahle Schäfa woor en na ganz einsame Gejend med säiner Schoaf unnerwejens. Wie e su off säiner Schebb offischdizt die Schäfapriefung am mache woor, koam en na digge Schdaubwolleg en naachelnäije Schboadwaache aniroasd. Der Fahrer woor en jonge Schdänz, noa em näijesde Schrei ikleed. E mooch su isamd en Endrugg, als wäre e bissje vill domm. Lässisch drähd e de Audoschlessel em de Finger un fräschd denn Schäfa: „Wenn ich errate, wie viele…

Weiterlesen Weiterlesen

Kadoffelferie

Kadoffelferie

Kadoffelferie von Anita Trostel   Mäin Gruußällere hann bäim Bauer Hess en de Schullschdroaß ze Miet iwohnt. Dumoals woor ed su usus, dat doamed och gleischzeidisch Medawäid om Feld vabonne woor. Dat hieß alsu och, Kadoffele ausmache.   Mir Kenner hann em Herbst emmer Kadoffelferie ikreschd. Wie de Name schonn sähd, sein mir dumoals ned em Zwedd- odder Dreddurlaub en de Süde iflooche, nä mir sein med off ed Feld Kadoffele raffe. Die Säiskadoffele wooren wat fier oas Kenner, dat…

Weiterlesen Weiterlesen

nach oben