Drauße nur Kännsche

Drauße nur Kännsche

Drauße nur Kännsche

von Anita Trostel

 

Näilisch hann ma moa widder en de  „Außengastronomie“ isesse, wie dat häid su schien häßt, un hann en Cappuccino idrun’ge. Doa koamen ma droff, dat ed schonn lang nimmi häßt „draußen nur Kännchen“ un mir koamen en ed Vazehle, wie dat frejer su iwese es.

 

Igal, ob ma en nem fäine Caffi oadda en na Gaadewärdschaft isesse es, ma hädd off nem Tablädd e Kännsche Kaffi un e klää Kännsche Mellisch  serviert ikreschd, en Tass Kaffi woor ned mischelisch. Dat woor beschdemmd desweje, weil die Kellnarin ned wejen jeder Tass Kaffi loafe wolld bzw. e Kännsche konnd ma joa och däijara vakoafe.

 

Manschmoa häd ma dann nur ähn Kännsche beschdälld,  wama ze zwedd woor, awer dat es och e bissje emschdännlisch iwese, ze zwedd un nur än Tass. Zodemm woor ed och  su, dat e Kännsche fier mansche ze vill, fier zwei awer ze winnisch woor, weil en demm Kännsche nur annadhallef Tasse drenn iwese sein. Em dat ganze Idöns ze emgiehn, häd ma sisch dann ofd bäim schiensde Wedder en ed Lokal isädzd, woor awer knaatschisch, dat ma ned drauße sedze konnd.

 

Isch kann misch noch good besinne, dat isch als Kend moa en gruuße Schbass ihad hann, weil der Däggel off demm Kännsche ned rischdisch droff soaß  un der mäiner Dande bäim Enschän’ge en die Kaffitass ifalle es un doanoa en schiene Iwwerschwämmung off der Deschdägg woor. Dat es fier misch moa en schiene Aafweggselung iweese un isch hann misch nimmi enikreschd fier lache. Mäi Dande woor rischdisch kribidzelisch un häd isoahd, dat se jedz ganix mieh drin’ge dät, der Kaffi däd en denne blööde Kännscha suwiesu emma su schnell kalt weere. Die Kellnarin häd ihr du awer doch en Tass Kaffi als Änschädijung raus ibraachd un mäi Dande woor widder good ilound.

 

Med de Zeit sein mir Deutsche emma loggera iwoore un die „Außengastronomie“ koam emma mieh en Mode. Seitdemm kräid ma och drauße nur en Tass Kaffi, obwohl die Bedienunge änem emma siehr geer en Cappuccino oadda en Latte Macchiato, oadder wie die näimodije Soadde all häßen, offarieren, weil die iwwerwiejend en XXL-Tasse oadda -Gläser serwierd weeren un noch mieh Vadienst brängen wie e Kännsche.

Off jeden Fall ihierd der Satz „Draußen nur Kännchen“ de Vagangeheit an.

Kommentare sind geschlossen.