Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas

Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas

Vonn Uusdere un vomm Uusderhaas

Von Anita Trostel

Uusdere woor fier misch als Kend bahl inau su schien wie Chresdaach. Ed goaf zwar ned su vill Ischän‘ge, awer doafier es ed Wedda vill schiener iweese.

Vier Uusdere sein mir Kenner emmer med em Räsbelsche iwwer die Wisse izooche un hann Uusdermoos iroabbt fier e Uusdernesdje. En ähnem ha ma noch Haselschdägge medibraachd und dann ging ed loass mem Nesdje boue em Hoff. Aus denne Haselschdägge und demm Moos es e rischdisch gruuß Uusdernesd imachd woore un dann ha ma droff iwahd, dat de Uusderhaas dat Nesd fend un e vill Eier rennläd. Wann e ed ganz good imähnd häd, dann woor em Nesd och noch en Pappuusderhaas voll med Zuggereischa oadda – wat fier en Gleggseelischkeit – en Uusderhaas aus Schoggelaad.

Wann ganz good Wedder iwese es, häd de Uusderhaas de Eier och em ganze Hoff odda Gaade vaschdobbelt un all, och die Gruuße, hann dann die Eier isoochd. Dat goaf emma vill Schbass un Idööns.

De Uusderschbaziergang ha ma en de Lonzebärsch, zwescha Sejendorf un Ahlewidd, imachd. Häi häd de Uusderhaas doch  tatsäschlisch emmer Eier verloore, die mir Kenner dann ifonne hann. En Wärglischkeid hann die Gruuße oas e Ei klammheimlisch aus em Kärfje ikloud un hann ed vaschdobbeld. Mir Delbese hann dat ned imärgd.

Fier denn Fall, dat ma de Uusderhaas moa zoofällisch siehn doaden, hadden ma emmer e Tiddsche med Salz debei. Dat Salz mussd ma demm Uusderhaas off de Schwanz schdreie, dann konnd ma inn fänge. Leider hann mir de Uusderhaas awer nie isiehn. Schad!

Woor Uusdere schbäd em Frehjohr, konnden ma och schonn Himmelschlesselscha blegge. De Wisse em Lonzebärsch wooren voll devonn. Med digge Schdreißja en de Hand un nem Kärfje voll Uusdereier sei ma dann glegglisch heimizooche.

Dat Nesdje em Hoff es dann noch med Himmelschlesselscha ischmiggt woore, villeischd doad dat em Uusderhaas joa ifalle un mir krochen noch paar Eier oadda Seßischkeide. Aaf un zoo häd dat och tatsäschlisch iklappt.

Kommentare sind geschlossen.